Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA

e-mail:   пароль:
Цензура як апендицит: в пасивному стані непотрібна, в активному - небезпечна

 Головна >  ЕкономікаЕКОНОМІКА


РУБРИКА>ЕКОНОМІКА

Дата останнього оновлення: 10.03.2024


 версія для друку

24.02.2024 16:38
Український Культурологічний Центр

Нове число аналітично-інформаційного журналу "Схід"Схід № 1 (73) січень-лютий

Стратегія і тактика оздоровлення вугільної промисловості України (ексклюзивне інтерв'ю для журналу "Схід" із заступником голови Донецької обласної державної адміністрації Олександром Клименком)
ЕКОНОМІКА
Олександр Лук'янченко, Руслан Джабраілов Економіко-правове забезпечення розвитку житлово-комунального господарства на концесійній основі
Ігор Грозний Модель формування оптимального портфеля венчурних проектів
підприємств
Ольга Нікітіна Інтелектуальний капітал як предмет дослідження економіки розвитку
Олег Кленін Удосконалення механізму відтворення основного капіталу металургійних підприємств
Ганна Завадська Стратегії управління активами і пасивами банку
Ольга Солодка Складові фінансового механізму банківської діяльності
Марія Кошевцова Світовий досвід управління кредитними ризиками
Ілона Кочура Класифікація господарських ризиків, адаптованих до підприємств вугільної промисловості
Валентин Гончаров, Ольга Горова Фактори інвестиційної привабливості промислових галузей України
Михайло Верескун, Валерія Колосок Способи використання лізингу промисловими підприємствами
Віталій Гнатушенко Асоціативні залежності у виборі торговельних стратегій на металоринку
Валентина Шликова Особливості визначення економічної оцінки ефективності природоохоронних заходів при рекультивації земель у гірничопромислових районах
ІСТОРІЯ
Лілія Шологон Хроніка діяльності наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка на сторінках “записок НТШ” (1892-1914 рр.)
Костянтин Нікітенко Роль кредитування промислової кооперації України в умовах непу
Галина Стефанюк Українське питання в контексті німецької східної політики (1941 – 1944 рр.)
Тетяна Болбат Початок культурного відродження національних меншин Східної України у 1989 році
Володимир Петровський Молдова: в лабіринті проблем
ФІЛОСОФІЯ
Ярослав Пасько Феномен соціальної держави в європейській традиції
Володимир Федь Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму Київської Русі
Костянтин Узбек Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології
Анатолій Данилюк Прагнення до влади як одна з характерних форм вияву людської агресивності
ПСИХОЛОГІЯ
Наталія Мазіна Соціально-психологічні особливості як чинник електоральної поведінки студентської молоді (на прикладі Донецької області)
РЕЦЕНЗІЇ
Свиридова Н.Д. Економічна історія. - Луганськ, 2005.
В.М. Гончаров
ЮВІЛЕЇ
Костянтину Узбеку – 70
Пам’яті Володимира Біляєва Основные.Shid № 1 (73) January - February
Strategy and tactics of rehabilitation of the coal-mining industry of Ukraine (exclusive interview
for the journal “Shid” given by the Deputy Head of the Donetsk regional state administration Olexander Klimenko)
Economics
Olexander Lukyanchenko, Ruslan Jebarilov Economic and legal provision of development of housing and communal services on concession basis
Igor Groznyj The formation model of optimal portfolio for venture projects of enterprises
Olga Nikitina Intellectual capital as the subject of investigation of the economics of development
Oleg Klenin Improvement of mechanism of restoration of fixed capital of metallurgical enterprises
Ganna Zavadska The strategy of managing bank assets and liabilities
Olga Solodka Constituents of financial mechanism of bank activities
Mariya Koshevtsova World experience in managing credit risks
Ilona Kochura The classification of economic risks adapted to the coal-mining enterprises
Valentyn Goncharov, Olga Gorova Factors of investment attractiveness of the industrial branches of Ukraine
Mykhailo Vereskun, Veleriya Kolosok The ways of leasing usage by industrial enterprises
Bitalij Gnatushenko Associative dependences in choosing trade strategies in the market of metal
Valentyna Shlykova The peculiarities of determination of economic evaluation of efficiency of nature – protecting measures at lands re-cultivation in mining industrial areas
History
Liliya Shologon The chronicle of activities of the scientific association named after T.G. Shevchenko on the pages of “the proceedings of SASh”(years 1892 – 1914)
Kostyantyn Nikitenko The role of crediting the industrial cooperation of Ukraine under the terms of NEP
Galyna Stefanyuk The Ukrainian problem in the context of the German Eastern policy (1941 – 1944 рр.)
Tetyana Bolbat The beginning of cultural revival of national minorities in the Eastern Ukraine in 1989
Volodymyr Petrovskyj Moldova: in the labyrinth of problems
Philosophy
Yaroslav Pas’ko The phenomenon of social state in the European tradition
Volodymyr Fed’ Adaptation and assimilation as the basic forms of existence of the ethnos in polycultural measurements of socium in Kiev Rus
Kostyantyn Uzbek Scientific rationality of the XVIIth century in the context of heritage of classical mathematics and methodology
Gennadij Shalashenko F. Nietzsche: life as agony, or deepening of pessimism (the experience in overcoming nihilism as “belief in dead gods”)
Anatolij Danylyuk Striving power as one of characteristic forms of revealing people’s aggressiveness
Psychology
Nataliya Mazina Social – psychological peculiarities as a factor of electoral behavior of student youth (on the example of the Donetsk region)
REVIEWS
Svyrydova N.D. Economic history. – Lugansk, 2005.
V.M. Goncharov
Jubilees
Kostyantyn Uzbek - 70

In the memory of Volodymyr BilyajevКОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Стратегія і тактика оздоровлення вугільної промисловості України

Нове число аналітично-інформаційного журналу "Схід"

НКМЗ відвідав економічний і торговий радник посольства Франції в Україні

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Экономическая свобода Украины по данным проекта фонда Херитэйдж и Уолл-стрит джорнал

Нова книжка з "європейської серії"

Экономические вопросы «Майдана»: что делать?

Угода про врегулювання відносин у газовій сфері

Североевропейский газопровод

РЕСУРСИ І ЗАПАСИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

ОПИТУВАННЯ

Як часто ви отримуєте електронною поштою небажану комерційну рекламу (спам)?