Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
Міжнародний центр перспективних досліджень

e-mail:   пароль:
Науковці будують храм науки. Генії прорубують в ньому вікна.

 


ДОПОМОГА

Шановнi користувачi! Ми надiємося, що ця сторiнка надасть Вам необхiдну допомогу у користуваннi нашим веб-сайтом. У разi, якщо Вам не вдасться знайти тут вичерпних вiдповiдей на свої питання, просимо звертатись до редакторiв сайту за адресою Головна сторiнка сайту
Тематичний каталог
Реєстрацiя
Публiкацiя новин
Функцiонування розсилкиГоловна сторiнка

Як правило, користувачi починають роботу з сайтом iз стартової, головної сторiнки, i ми сподiваємось, що вона стане зручним i гнучким iнструментом для всiх, хто хоче отримати чи опублiкувати iнформацiю.

Вгорi головної сторiнки розмiщено рядок з полями для пошуку матерiалiв сайту та реєстрацiї в системi наших постiйних учасникiв (аналiтичних центрiв). Пошуковий механiзм забезпечує швидкий i повний перегляд як бази даних безпосередньо з матерiалами, розмiщеними на сайтi, так i бази учасникiв проекту, назв рубрик та роздiлiв тощо. Механiзм є чутливим до регiстру лiтер (case-sensitive), тому будьте уважними при наборi Ваших запитiв.

Здiйснити авторизований вхiд в систему з допомогою наступних полей вводу можуть представники зареєстрованих аналiтичних центрiв. При цьому в якостi логiну використовується їх електронна адреса, пароль - заданий при реєстрацiї.

Далi у цьому рядку розмiщається випадково вибраний з бази даних афоризм. Якщо у когось з Вас є цiкавi зразки цього жанру - будемо радi помiстити їх у нашу базу.

Нижче у лiвiй колонцi маємо пункти "меню":

Про проект
Загальна iнформацiя про проект, головнi його завдання та можливостi.

Реєстрацiя
Реєстрацiйна форма для аналiтичних центрiв. Аналiтичний центр стає учасником порталу пiсля того, як адмiнiстратор порталу перегляне iнформацiю, подану для реєстрацiї. Вiдтак, цю iнформацiю заносять до каталогу учасникiв, а аналiтичний центр отримує змогу публiкувати свою iнформацiю на сайтi. (Детальнiше - див. Реєстрацiя)

Коментарi
Коментарi, розмiщенi користувачами сайту до дискусiйних матерiалiв, з датами створення та можливiстю швидкого переходу до коментованих матерiалiв.

E-mail розсилка
Iнформацiя про вiдкритий список розсилки та форма для реєстрацiї. Також тут реалiзовано можливiсть проглянути архiв попереднiх розсилок. (Детальнiше - див. E-mail розсилка).

Каталог учасникiв
Каталог зареєстрованих на порталi аналiтичних центрiв. Можливий перегляд каталогу за рiзними критерiями - за темами (напрямками дiяльностi) аналiтичних центрiв, за регiонами їх дiяльностi, за назвами учасникiв. Натиснувши на назву того чи iншого аналiтичного центру, Ви отримаєте детальну iнформацiю про нього, а саме: iм'я керiвника, поштова адреса та телефони, e-mail, адреса веб-сайту, а також напрямки та регiони дiяльностi.

Забув пароль
Тут, ввiвши реєстрацiйну E-mail адресу, можна автоматично отримати на неї пароль зареєстрованого користувача.

В центральнiй колонцi розмiщено переходи до основних рубрик, два матерiали, останнiй та випадково вибраний з 10 останнiх, а нижче йдуть тематичнi блоки найвищого рiвня з заголовками останнiх матерiалiв у кожному.

У правiй колонцi розмiщено заголовки 10-ти останнiх матерiалiв сайту, у простому хронологiчному порядку, а пiд ними - форму для опитування. Запрошуємо усiх користувачiв брати участь в опитуваннях, нам справдi важливо знати Вашу думку! За лiнком нижче є можливiсть переглянути архiв попереднiх опитувань.

Повернутися на головну сторiнку можна завжди, вибравши лiнк "Головна" в меню у верхнiй лiвiй частинi екрану.

Тематичний каталог
У новiй версiї нашого порталу здiйснено деревовидну iнварiантну рубрикацiю матерiалiв. Зокрема, один i той самий матерiал може мати стосунок до кiлькох змiстових тем (наприклад, Вибори 2002, Партiї i т.iн. та до типологiї матерiалiв (у "темi" Типи матерiалiв, наприклад, Прес-релiз, Спростування).

Оскiльки бiльшiсть матерiалiв у нас має характер аналiтичних статтей, то цю форму не було винесено до рубрики Типи матерiалiв, всi нетипологiзованi матерiали є аналiтичними статтями за замовчуванням.

Реєстрацiя
Реєстрацiя аналiтичного центру в каталозi порталу надає низку переваг. По-перше, загальна iнформацiя про дiяльнiсть центру стає доступною для всiх вiдвiдувачiв порталу (нагадаємо, що головними цiльовими групами користувачiв проекту є журналiсти, урядовцi, законодавцi, науковцi та студенти). Крiм того, будучи зареєстрованим учасником, аналiтичний центр може самостiйно публiкувати свої новини на першiй сторiнцi порталу, в такий спосiб iнформуючи своїх колег-аналiтикiв та користувачiв аналiтичної iнформацiї про свою дiяльнiсть.

Щоб мати цi переваги, потрiбно коректно ввести iнформацiю про органiзацiю в реєстрацiйну форму.

Просимо Вас ретельно поставитися до реєстрацiї Вашого центру в каталозi аналiтичних центрiв України.

Вiд того, яку iнформацiю про себе Ви подаєте, залежить ефективнiсть Вашої спiвпрацi iз зацiкавленими особами та органiзацiями. Не вибирайте багато тематичних категорiй, навiть якщо Ви так чи iнакше пов'язанi з тiєю чи iншою тематикою. Краще видiлiть кiлька тематичних категорiй, якi адекватно вiдображали б ОСНОВНI напрямки Вашої дiяльностi.

ВАЖЛИВО! Можна вказувати лише одну e-mail адресу! Рiч у тому, що e-mail в системi порталу вiдiграє роль iдентифiкатора (логiну) для персоналiзованої роботи iз сайтом, а кiлькох iдентифiкаторiв в одного учасника бути аж нiяк не може.

Вибираючи пароль, дотримуйтеся загальних правил щодо створення паролiв для он-лайн ресурсiв, використовуйте латинськi лiтери. Ваш пароль буде надiйнiшим, якщо мiститиме великi та малi лiтери, а також цифри чи спецiальнi символи: знаки пiдкреслення, дефiси тощо. Втiм, цей набiр знакiв має починатися з лiтери.

Адреса веб-сайту органiзацiї мусить обов'язково мiстити префiкс "http://". Коментарi (неформалiзована iнформацiя про аналiтичний центр) також мають бути стислими i вiдображати основнi здобутки органiзацiї, найцiкавiшi реалiзованi проекти тощо. У форму для коментарiв не треба вставляти повний текст рекламного буклету органiзацiї. Крiм того, форма сприймає лише текстову iнформацiю: все форматування (скажiмо, пiд час копiювання тексту з Microsoft Word чи iншого текстового редактора) буде втрачено.

Пiсля того, як Ви натиснете кнопку "Все вiрно", Ваша реєстрацiйна форма надiйде на перегляд до адмiнiстратора порталу. Якщо iнформацiя вiдповiдає всiм вимогам, то Вашу органiзацiю буде додано до бази даних, i на зазначений в реєстрацiйнiй формi e-mail надiйде системне повiдомлення з пiдтвердженням участi.

Вiдтак ви можете публiкувати власнi матерiали на порталi.


Публiкацiї новин
Маючи статус зареєстрованого учасника, Ви можете здiйснювати публiкацiю своїх матерiалiв на порталi. Щоб скористатися iнтерфейсом публiкацiї, досить ввести свiй e-mail та пароль (якi Ви зазначили пiд час реєстрацiї).
Пiсля цього у лiвiй колонцi (в "меню") з'явиться пункт "Опублiкувати", куди й слiд заходити.

Навiщо потрiбна публiкацiя матерiалiв? Для того, аби ознайомити всiх вiдвiдувачiв порталу з iнформацiєю, яку Ви бажаєте поширити, наприклад: останнiй прес-релiз, iнформацiя про останню публiкацiю чи розробку аналiтичного центру (з посиланням на оригiнал документу, що може мiститися будь-де в Iнтернетi), анонс заходiв чи подiй, що мають стосунок до роботи аналiтичних центрiв.

У формi для публiкацiї доступнi наступнi поля вводу:
Заголовок - заголовок матерiалу, обов'язкове.
Врiз - короткий текст, що передає основний змiст i вiдображається в анонсах новин, обов'язкове.
Текст матерiалу - власне текст, обов'язкове.
Ключовi слова - слова i вирази, що стосуються сутi Вашої новини, i можуть допомогти iншим користувачам у її пошуку.
Картинки (маленька i велика) - графiчнi зображення, що будуть розмiщенi iз врiзом чи з текстом Вашого матерiалу вiдповiдно.
Теми - вибираються вiдповiдно до змiсту Вашого матерiалу. Кожен матерiал можна прив'язувати до одної чи БIЛЬШЕ тем.
Лiнки - в цiй секцiї ви можете розмiстити текст посилання на бiльш повну версiю матерiалу, розмiщену де завгодно в мережi Iнтернет, та вказати власне адресу цiєї повнiшої версiї.


Список розсилки

За допомогою розсилки Ви зможете не тiльки отримувати корисну iнформацiю, а й самi її поширювати.

Для реєстрацiї в списку розсилки достить написати e-mail на адресу [email protected] або ж ввести свою адресу у форму "Ваш E-mail" на сторiнцi "E-mail розсилка" порталу.
Зареєстрованi користувачi, ввiвши логiн i пароль на головнiй сторiнцi i зайшовши на сторiнку "E-mail розсилка" порталу, мають можливiсть пiдписатись на тематичну розсилку. Вони можуть вибрати теми, матерiали з яких хотiли б отримувати, а також перiодичнiсть розсилки (пiсля опублiкування, щоденно, щотижнево i щомiсячно). Для того, щоби вибрати декiлька тем, слiд видiляти кожну з них мишкою, тримаючи натиснутою клавiшу "Ctrl".
На Вашу адресу має надiйти системне повiдомлення для пiдтвердження Вашої участi в списку розсилки. Так само легко припинити свою участь у списку (досить надiслати e-mail на адресу [email protected]). Список є вiдкритим: будь-яке повiдомлення, що його надiслав учасник списку на адресу [email protected], отримають усi iншi учасники.

Декiлька правил користування цим сервiсом:
Будь ласка, надсилайте повiдомлення до списку в кодуваннi KOI8-U у простому текстовому форматi (не HTML). Також можна надсилати прикрiпленi файли (attachment) або повiдомлення у виглядi таких додаткiв. Проте розмiр таких файлiв не має перевищувати 500 Кб.
Надсилайте iнформацiю до списку тодi, коли Ви вважаєте, що вона корисна або цiкава учасникам. Повiдомлення, що носять приватний характер або ж виходять за межi обговорень, надсилайте персонально, а не на [email protected]. Всi повiдомлення учасникiв розсилки зберiгаються в архiвi , i їх завжди можна переглянути на цьому сайтi.

Колектив проекту "Мережа аналiтичних центрiв України" бажає Вам приємної та ефективної роботи на сайтi Intellect.org.ua!


НОВИНИ
Программа НАТО Наука ради мира и безопасности .Украинский контекст.

конференция НАТО - Наука заради миру і безпеки

10 грудня відбудеться загальноукраїнська конференція. До участі в ній запрошуються журналісти національних та регіональних ЗМІ

Запрошуємо Вас до участі в Урочистій церемонії нагородження переможців Національного конкурсу на кращі журналістські розслідування серед національних та регіональних ЗМІ.

Міжнародна науково-практична конференція. НАТО - Наука заради миру і безпеки

Что делать и кто виноват

Зміст аналітичного журналу "Схід", № 90. Економіка, Історія, Філософія

ОПЕК с прискорбием сообщает, что цена его нефтяной корзины (OPEC Reference Basket of crudes) 18 ноября упала до 46 долларов за баррель!

Повноваження СБУ широкі, але не необмежені

Выступление директора Центра информации и документации НАТО в Украине Мишеля Дюре на Международной конференции 30 октября 2008 года «Роль общества в реализации политики евро-атлантической интеграции Украины».

Український освітній центр реформ розпочинає реалізацію проекту “Обізнаність суспільства про судову систему”.

Запрошення на участь в тендері на комплексне обслуговування конференції

Виступ Павла Жовніренко на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Виступ Яна Качмара,радника Посольства Слова ччіни в Україні на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”.

Лингвистическая УФОлогия профессора Рудякова,

Виступ Ігоря Тодорова на конференції 30 жовтня в Укрінформ Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції УкраїниКОНЦЕПЦІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Конференція „Роль суспільства в реалізації політики євроатлантичної інтеграції України”

Представництво інтересів громадян у суді» - тема програми «Ера правосуддя», яка транслюватиметься в прямому ефірі “Радіо Ера ФМ” у четвер, 30 жовтня.

Криза українського парламентаризму: справжні мотиви та стратегії політиків очима провідних політологів

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
25%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів