Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA

e-mail:   пароль:
42.25% статистичних даних люди придумують, не встаючи з-за столу

 Головна >  Суспільство >  Історія


РУБРИКА>ІСТОРіЯ

Дата останнього оновлення: 02.06.2023


 версія для друку

13.05.2023 10:03
Український Культурологічний Центр

Діяльність Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка(ЖОВТЕНЬ 1999 - ЖОВТЕНЬ 2002)

ББК 87.61
Володимир БІЛЕЦЬКИЙ,
голова НТШ-Донецьк, доктор технічних наук,
дійсний член НТШ

Звітно-виборча кампанія 2002 року в структурах НТШ обумовила аналіз підсумків роботи регіональних організацій і НТШ в цілому за останні 3 роки. Загальні результати роботи НТШ в Украї-ні і світі представлено в річних «Хроніках НТШ», де, однак, за бра-ком місця діяльність регіональних структур відображена дуже ко-ротко. Цей матеріал, укладений як стаття-хроніка, більш детально знайомить з діяльністю НТШ-Донецьк із жовтня 1999 по жовтень 2002. У цей період члени НТШ-Донецьк та його структури прово-дили широку науково-дослідницьку, громадсько-організаційну, видавничу роботу. Наслідки цієї роботи подано нижче.

І. Наукова і науково-організаційна робота НТШ-Донецьк

НТШ-Донецьк із 01.10.2023 по 01.10.2023 року запропоновано та реалізовано:
- проект «Гірнича енциклопедія»; підготовка першого вітчизняного «Гірничого енциклопедичного словника»;
- заснування нового періодичного видання НТШ «Донецький ВІСНИК НТШ»;
- проект «НТШ-Донецьк в Інтернеті».
Також продовжено реалізацію проекту «Аналітично-інформаційний журнал «Схід».

Зупинемося на кожному з цих проектів більш детально.

Проект «Гірнича енциклопедія» включає опрацювання конце-пції, організацію, координацію і здійснення підготовки та випуску в період 1999-2003 рр. «Гірничого енциклопедичного словника» в 3-х томах, наклад 1000 примірників. Обсяг – 15 тис. статей, що вдвічі більше раніше відомих аналогів. Підготовка і друк першого націо-нального енциклопедичного видання з гірництва – «Гірничого ен-циклопедичного словника» за редакцією д.т.н. В.С.Білецького є особливо важливим проектом. До роботи над «СЛОВНИКОМ…» було залучено близько 100 провідних вчених та інженерно-технічних працівників із Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запоріжжя, Кривого Рогу, Івано-Франківська, Борислава, Макіївки. Ініціативний проект «Гірнича енциклопедія» має загальнонаціона-льне значення. Вперше в історії розроблена і співвіднесена з анг-лійською, німецькою та російською національна українська термі-носистема в гірничій галузі.

Проект здійснювався за планом – у 2001 році вийшов 1-й том «Словника…» обсягом 90 друк. аркуша, а у 2002 році – 2-й том, обсягом 110 друк. аркуша. За 2001-2002 рр. розповсюджено більше 500 енциклопедичних комплектів (1-й та 2-й томи «Словника…») понад 160 організаціям-замовникам, серед яких інститути, геолого-розвідувальні організації, нафто-, вугле-, рудовидобувні та переро-бні підприємства, а також 60 провідним вченим України з гірницт-ва. Це свідчить про успішність проекту «Гірнича енциклопедія», активний хід процесу впровадження української терміносистеми в гірничій галузі.

У 2001 році розпочато новий проект – підготовку і випуск «Донецького вісника НТШ». До редакційної колегії увійшли док-тори наук і професори – члени НТШ-Донецьк: д.т.н., проф. В.С.Білецький (редактор), к.ф.н., проф. І.Т.Пасько, д.і.н., проф. В.О.Пірко, д.і.н., проф. Р.Д.Лях, д.філол.н., проф. А.О.Загнітко, д.х.н., проф. Й.О.Опейда, д.мед.н., проф. В.О.Максимович, к.фіз.-мат.н., проф., Ю.Л.Носенко. Метою видання «Донецького вісника НТШ» є створення нових можливостей для публікації праць науко-вців Південно-Східної України. Донецький вісник НТШ акцентує увагу на актуальних наукових дослідженнях у різних галузях знань. Редакційна колегія співпрацює з відомими вченими, але разом із тим надає талановитій молоді можливість для апробації наукових робіт. За 2001-2002 рр. підготовлено і видано 1-й і 2-й томи «Доне-цького вісника НТШ».

Проект «НТШ-Донецьк» в Інтернеті передбачає презентацію організації та праць членів і симпатизуючих НТШ у світовій інформаційній мережі. У 2001 році було створено сайт НТШ-Донецьк за адресою: http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh. У 2002 році на цьому сай-ті розміщено матеріали інтернет-конференції НТШ-Донбас, при-свяченої проблемам укладання сучасного українського підручника та посібника.

У 2002 році НТШ-Донецьк зареєстровано як регіональний «Аналітичний центр» на всеукраїнському сайті «Аналітичні центри України» http://www.intellect.org.ua. Це дало право постійного прямого оперативного виходу в мережу Інтернет для публікації на за-значеному сайті інформацій та статей членів НТШ-Донецьк.

Крім того, за 2001-2002 рр. НТШ-Донецьк здійснено біля 200 публікацій статей та книг в Інтернеті за адресами
http://www.slovnyk, http://www.intellect.org.ua та ін., основні з яких такі:

А. Монографії, словники, збірники статей:
1. Донецький вісник НТШ, тт.І та ІІ:
http://www.slovnyk.org/ukr/donvisn/index.html;
2. Матеріали конференції НТШ-Донецьк "Проблеми сучасно-го підручника середньої і вищої школи":
http://www.slovnyk.org/ukr/zbirk/index.html;
3. Олена Башун. Вплив маркетингу і фандрейзингу на транс-формацію бібліотек (монографія).
http://www.slovnyk.org/txt/bashuno/vp/index.html;
4.Пасько Ігор, Пасько Ярослав. Наукові праці. Громадянське суспільство і національна ідея (монографія).
http://www.slovnyk.org/txt/paskoija/index.html;
5. Володимир Білецький. Тлумачний гірничий словник.
http://www.slovnyk.org/ukr/biletskv/slovnyk/index.html;
6. Володимир Білецький. “Ми йдемо” (Історичні нариси до 10-річчя діяльності ТУМ-Донеччини)
http://www.slovnyk.org/ukr/biletskv/myjdemo/index.html;
7. Футулуйчук Василь. Українська галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-20 рр.) (монографія).
http://www.slovnyk.org/txt/futuluichukv/;
8. Просалова Віра. Поезія “Празької школи”.
http://www.slovnyk.org/ukr/prosalovav/_single/poeprsh.html;
9. В.М.Футулуйчук, Г.В. Рогозіна-Марусяк: Княждвір.
http://www.slovnyk.org/txt/futuluichukv/_single/kniajdvir.html.

Б. Навчальні посібники, методичні розробки, програми курсів:
1.Оліфіренко В.В., Чумаченко В.К. "Козак Мамай" Навчаль-ний посібник-хрестоматія з української літератури. 5, 6, 7 класи.
http://www.slovnyk.org/ukr/olifchum/index.html;
2. Кравченко В.І та ін. Україна в 20-30 роки: мовою докумен-тів та очевидців (посібник для вузів).
http://www.slovnyk.org/txt/kravchv/_single/02.html;
3. Cоболь В.О. З глибини віків (підручник з давньої українсь-кої літератури для шкіл і вузів).
http://www.slovnyk.org/ukr/sobolv/_single/Sobol2.html;
4. Програма курсу “Вивчення творів українських письменни-ків Кубані на уроках позакласного читання у 5-9 класах”
http://www.slovnyk.org/ukr/olifchum/_single/progukr.html;
http://www.slovnyk.org/ukr/olifchum/_single/recomukr.html;
5. Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики (Посібник для шкіл). http://www.slovnyk.org/ukr/pijunkinaa/index.html;
6. Боднарук Іван. Між двома світами. (Літературні портрети письменників та діячів культури).
http://www.slovnyk.org/ukr/bodnaruki/index.html;
7. Історія світової та української культури (посібник для ву-зів). http://www.slovnyk.org/txt/zablotkv/istkul/index.html;
8. Ф.Д. Пустова: Естетична природа слова в літературному творі (Посібник для вчителя).
http://www.slovnyk.org/ukr/pustovafd/_single/estprsl.html;
9. А.П.Загнітко, І.Р.Домрачева: Основи мовленєвої діяльності (навчальний посібник).
http://www.slovnyk.org/ukr/zagndom/_single/osnmovdi.html.

В. Статті:
1. Чи буде вивчатись у школі творчість українських письмен-ників східної діаспори?
http://www.slovnyk.org/ukr/olifchum/_single/litkub.html;
2. Радчук Віталій. Глобалізація і переклад.
http://www.slovnyk.org/ukr/radchukv/index.html;
3. Радчук Віталій. Захистимо росіян (про ідейні дупла у стов-бурах абстракцій). http://www.slovnyk.org/ukr/radchukv/index.html;
4. Володимир Білецький, Віталій Радчук. Мова як чинник консолідації сучасного українського суспільства у націю.
http://www.slovnyk.org/ukr/radchukv/index.html;
5. Соболь В.О. Ораторська проза Іларіона
http://www.slovnyk.org/ukr/sobolv/_single/Ilarion.html;
6. Білецький Володимир "Третій сектор" як основа громадян-ського суспільства.
http://www.slovnyk.org/ukr/biletskv/_single/trsec.html;
7. Соболь Валентина: Пам’ятна книга Дмитра Туптала.
http://www.slovnyk.org/ukr/sobolv/_single/Sobol4.html та ін.
Г. Біобібліографія вчених Донбасу:
1. Біобліографія: Володимир Стефанович Білецький.
http://www.slovnyk.org/txt/biblio/_single/bvs.html;
2. Біобліографія: Вадим Володимирович Оліфіренко.
http://www.slovnyk.org/txt/biblio/_single/vvo.html.

Д. Художні твори, поезії:
1.Володимир Біляїв. “Осіння обнова”, поезії.
http://www.slovnyk.org/txt/biljajivv/index.html;
2. Галина Гордасевич. “Право на пісню”, поезії.
http://www.slovnyk.org/txt/gordasevychg/index.html;
3. Байдебура Павло: Вибрані твори. Спогади про письменни-ка. Дослідження творчості.
http://www.slovnyk.org/txt/bajdeburap/_single/brajdeb.html та ін.

Загальний обсяг Інтернет-публікацій за вказаний період ста-новить понад 450 друкованих аркушів. Це, головним чином, доро-бок членів та симпатизуючих НТШ, праці «Українського культурологічного центру» та «Східного видавничого дому» останніх років. Практично всі публікації можна знайти через популярні потужні пошукові системи, зокрема, через http://www.googlе.com.

Проект «Аналітично-інформаційний журнал «Схід» продов-жується і розвивається (журнал виходить з 1995 року). За період 10.1999-10.2002 підготовлено і випущено друком 23 (з №26 по №50 включно) числа аналітично-інформаційного журналу «Схід», який регулярно виходить в режимі 1-е число щодвамісяці (6 чисел на рік). В кожному числі на титульних сторінках зазначається, що жу-рнал підтримує НТШ. У 1999-2000 рр. журнал «Схід» перереєстро-вано фаховим (за списками ВАК) з ФІЛОСОФІЇ, ЕКОНОМІКИ, ІСТОРІЇ. Наклад одного випуску журналу складає 1000 прим. За період 10.1999-10.2002 підготовлено і видано друком додаткові спеціальні випуски журналу «Схід»: «Наука та освіта Донбасу» - 1999 р. – 3000 примірників; «Донбас і українська діаспора» – 2000 р. – 800 примірників; з нагоди 10-річчя Кримського економічного інституту – 2002 р. - 800 примірників. Таким чином, загалом за 3 останніх роки сукупний наклад журналу становить 24600 примір-ників. У 2000 р. створено сайт журналу http://www.shid.f2s.com, а у 2002 році його вдосконалено і розташовано за адресою http://www.е-ukraine.org/east . Журнал став лауреатом ІІІ, ІУ та УІ регіональних форумів “Книжкова справа Донбасу” у 1998, 1999 та 2001 рр., його нагороджено грамотою Міжнародного форуму “Зо-лотий Скіф-2000”.

За період 10.1999-10.2002 НТШ-Донецьк підготовлено і про-ведено ряд конференцій: Березневу наукову сесію НТШ-Донецьк 2000; 2001; та 2002 рр.; Регіональну науково-практичну конферен-цію “Проблеми сучасного підручника для вищої і середньої школи” (23 виступаючих, науковці, вчителі з Донецької, Луганської, Кіро-воградської областей), 19 листопада 2001р. Організатори останньої конференції: Донецька філія Центру гуманітарної освіти Націона-льної академії наук України, Донецьке відділення Наукового Това-риства ім.Шевченка, Лабораторія підручників Українського куль-турологічного центру, Донецька універсальна обласна бібліотека. Праці конференції випущені друком у вигляді окремої книги і по-вністю опубліковані в Інтернеті. На сайті НТШ-Донецьк http://www.iatp.donetsk.ua/~ntsh в 2002 р. тривала Інтернет-конференція “Проблеми створення сучасного підручника для шкіл та вузів”.

За останні три роки відбулося структурування НТШ-Донецьк за секціями: філософія, політологія; літературознавство, мовознавс-тво; історія, історіографія; природничі науки; математика; медици-на. На сьогодні цей процес ще не завершився. Керівну і координа-ційну ланку НТШ-Донецьк складають: голова В.С.Білецький, вче-ний секретар І.Т.Пасько (переобрані на новий термін у 2002 році), технічний секретар Л.М.Болонова та координатори секцій. Чисель-ність відділення НТШ-Донецьк зростає і на кінець 2002 року склала 42 чол.

ІІ. Видавнича діяльність НТШ-Донецьк
Видавнича діяльність розглядається нами як пріоритетна. Це зумовлене не тільки логікою прагнення до завершеності досліджень та їх апробації, але й сучасним станом вітчизняного книгодрукарс-тва (близько 0,8 книги на одного жителя України в 2002 році), осо-бливо українського друкованого слова. Так, наприклад, фонди До-нецької обласної універсальної бібліотеки тільки на 9% укомплек-товані україномовними виданнями, а сучасні нові надходження тільки на 1/3 україномовні.

За період 10.1999-10.2002 рр. членами НТШ-Донецьк прове-дена науково-дослідна робота в ряді галузей – історії, економіці, народознавстві, літературознавстві, українській термінології і т.д. Це дало змогу підготувати і випустити друком такі нові видання:

1. О.Задніпровський. “Голод в історії України”. Монографія. Видано в співпраці з Донецьким національним університетом. –1999. - 88 стор. Наклад 200 примірників.
2. І.Пасько, Я.Пасько. “Громадянське суспільство і національ-на ідея”. Монографія. Разом з Центром гуманітарної освіти НАН України. –1999. - 184 стор. Наклад 500 примірників.
3. О.В.Аверченкова-Землянська Література рідного краю. Творчість поетів Приазов’я. Посібник для учнів середніх шкіл. - Донецьк. УКЦентр, СВД, НТШ. – 1999. - 255 с. Наклад 1000 прим. Підготовлено і видано разом із Головним управлянням освіти До-нецької облдержадміністрації та Донецьким іститутом післядипло-мної освіти у “Східному видавничому домі” (СВД) та за участю газети «Приазоський робочий».
4. Башун О.В. Вплив маркетингу і фандрейзингу на трансфо-рмацію бібліотек. Донецьк. УКЦентр, НТШ, - 1999. - 204 с. Моно-графія. Підготовлена і видана разом із Донецькою обласною уні-версальною бібліотекою. Наклад 300 прим. Видання стало перемо-жцем на форумі «Книжкова страва Донбасу-2000» в номінації «Ді-лова книга».
5. В.С.Білецький. Біобібліографічний покажчик. – Донецьк: НТШ. - Укладачі В.В.Оліфіренко та Ю.Г.Світлий. – 2000. - 36 с. Наклад 120 прим.
6. Футулуйчук В.М. Українська галицька армія: військово-патріотичне виховання та вишкіл (1918-20 рр). Львів-Донецьк: Схі-дний видавничий дім, УКЦентр. НТШ – 2000. - 152 с. Монографія підговлена і видана разом зі «Львівською політехнікою». Наклад 300 прим.
7. Башун О.В. Маркетинг і фандрейзинг у бібліотеках. Біобіб-ліогр. покажчик / Донецька обл. універс. наук. бібл. – Донецьк: УКЦентр – НТШ, - 2000. – 58 с. Наклад 300 прим.
8. Сушинський М. Філософські знання та релігійна віра у ду-ховному житті студентів. – Донецьк: СВД, НТШ. – 2000. - 30 с. На-клад 500 прим. Брошура видана у співпраці з Донецьким націона-льним університетом.
9. Просалова В. Поезія «Празької школи» (навчальний посіб-ник для гуманітарних спеціальностей, рекомендовано Міносвіти і науки 05.06.2023) – Донецьк:Веда. – 2000. – 79 с. Наклад 500 прим. Книга підготовлена і видана у співпраці з Донецьким національним університетом та Донецьким інститутом соціальної освіти.
10. Павло Байдебура: вибрані твори, спогади про письменни-ка, дослідження творчості. За заг. ред. А.Загнітка. – Донецьк: Схід-ний видавничий дім. – 2001. – 220 с. Ювілейне видання творів та-лановитого українського письменника Павла Байдебури. Книга містить також ряд аналітичних статей, в яких розкривається жанро-во-змістові та ідейно-тематичні особливості творчості письменни-ка, даються практичні поради для вивчення творчості письменника-донеччанина. Призначена для учителів-словесників, учнів, гімнази-стів, ліцеїстів, студентів. Наклад: 3 000 прим.
11. Гірничий енциклопедичний словник. т. 1. За заг. ред. В.С.Білецького. – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2001. – 514 с. Словник є першим вітчизняним універсальним науково-довідковим виданням у галузі гірничої науки та техніки. Перший том містить понад 5 000 термінів та терміносполучень. Терміни подані в чотирьох мовах – українській, російській, англійській та німецькій. Наклад: 1 000 прим.
12. Піюнкіна А.В. 500 якісних задач з фізики. Посібник для шкіл. Донецьк: Східний видавничий дім – 2001. - 72 с. Збірник за-дач призначений для шкіл, ліцеїв, гімназій. Експериментальний наклад 1000 прим.
13. Нікітін І.М., Сергєєв П.В., Білецький В.С. Селективна флокуляція вугільних шламів латексами. Монографія. Разом з До-нецьким національним технічним університетом. – 2001. – 152 с. Наклад 300 прим.
14. Гірничий енциклопедичний словник. т. 2. За заг. ред. В.С.Білецького. – Донецьк: Східний видавничий дім. - 2002. - 632 с. Другий том містить 6 000 термінів та терміносполучень. Наклад 2-го тому: 1 000 прим.
15. Українська і зарубіжна культура. Навчальний посібник. – Донецьк: Східний видавничий дім. 2001-2002. – 372 с. Оригіналь-ний навчальний посібник, підготовлений протягом 2000-2001 рр групою науковців Донбасу. Містить основні теми, які вивчаються в учбових курсах з історії української та світової культури студента-ми вузів всіх рівнів акредитації. Посібник підготовлено у співпраці НТШ-Донецьк з Донецьким державним медичним університетом, Донецьким державним технічним університетом, Донецькою дер-жавною академією управління та інш. Загальний наклад: 4500 прим.
16. Кравченко В., Красноносов Ю., Панченко П., Перепелиця А. Україна в 20-30 роки: мовою документів та очевидців (посібник для вузів)- Донецьк: Східний видавничий дім-НТШ. – 2002. – 268 с. У навчальному посібнику на основі широкого кола джерел розгляда-ються історичні події 20-30-х років ХХ ст. Висвітлюються пробле-ми кордонів і територіально-адміністративних змін українських земель у міжвоєнний час, особливості соціально-економічних пере-творень в умовах НЕП, формування командно-адміністративної економіки, насильницької колективізації та голодомору 1932-33 рр. Пропоноване видання розраховане на істориків, викладачів, студе-нтів, усіх тих, хто цікавиться історією України. Наклад: 500 прим.
17. «Донецький вісник НТШ» т. 1, Донецьк: НТШ. – 2001. – 108 с. Наклад: 300 прим.
18. «Донецький вісник НТШ» т. 2, Донецьк: НТШ. – 2002. – 220 с. Наклад: 300 прим.

Таким чином, за період 10.1999 – 10.2002 НТШ-Донбас видано загалом 18 назв книг – монографій, словників, навчальних посі-бників, біобібліографічних видань загальним накладом 15 120 при-мірників. Загальний обсяг публікацій НТШ-Донецьк за період 10.1999-10.2002 складає понад 600 друкованих аркушів, наклад – 39 720 примірників журналу «Схід» та книг.

Разом з тим, зазначений список видань не є повним (вказані лише власне видання НТШ-Донецьк та видання, підтримані НТШ). З урахуванням індивідуальних робіт, членами НТШ-Донецьк зага-лом за три останніх роки підготовлено і випущено друком понад 40 монографій, посібників, словників, а також біля 300 статей. Це сві-дчить про їх активну творчу діяльність, яка в цілому суттєво пере-важає середньостатистичну в державному або приватному вузі чи науково-дослідній установі.

ІІІ. Суспільно-громадська діяльність НТШ-Донецьк

Протягом 1999 р постійно діючі виставки книг НТШ (біля 100 назв) експонувалися в ВНЗ Донецька: Донецькому медичному уні-верситеті, Донецькому державному технічному університеті, Доне-цькому соціально-гуманітарному інституті, Донецькому державно-му університеті та Донецькій універсальній обласній бібліотеці.

При Донецькій універсальній обласній бібліотеці, а саме при її підрозділі «Українсько-Канадська бібліотека» у 2000 р створено спеціальний каталог книг НТШ і передано бібліотеці в постійне користування книги 44-х найменувань, чим започатковано спеціа-льну бібліотечку видань НТШ в обласній універсальній бібліотеці.

Видання НТШ-Донецьк були представлені на книжкових ви-ставках:
- Щорічній книжковій виставці-ярмарці у Донецьку та форумі «Книжкова страва Донбасу» – у 2000, 2001 і 2002 роках Диплома-ми, як кращі видання Донбасу, нагороджені «Гірничий енциклопе-дичний словник», т.1; видання «Павло Байдебура»; аналітично-інформаційний журнал «Схід» в номінаціях «Суспільно-політичне періодичне видання» та «За кращу публікацію» з нагоди 10-ї річни-ці незалежності України», монографія Башун О.В. «Вплив марке-тингу і фандрейзингу на трансформацію бібліотек»;
- Всеукраїнському книжковиму форумі КНИЖКОВИЙ САД-2001; Київ, серпень. (Диплом за участь у виставці книг);
- Всеукраїнському Книжковому Форумі-2001 у Львові;
Два томи «Гірничого енциклопедичного словника» були представлені на конкурсі видань 2002 р. і одержали перше місце в номінації «Словники» в Донецькому національному університеті.
- Аналітично-інформаційний журнал «Схід» був представле-ний на Міжнародному форумі «Золотий скіф» у 2000 році і нагоро-джений Почесною грамотою.

Таким чином, якість праць, презентованих НТШ-Донецьк, ін-телектуального продукту членів НТШ, є неперсічною.

Розповсюдження видань НТШ-Донецьк головним чином ад-ресне. За останні три роки видання НТШ-Донецьк і спільні видання НТШ-Донецьк з іншими організаціями загальною кількістю понад 10000 прим. книг та близько 20000 журналів розповсюджено через мережу бібліотек України, книгарень, за індивідуальними замов-леннями, а також віддано безкоштовно у школи і бібліотеки Донеч-чини, Кубані, Криму, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Харківщини та ін. областей України, передано в бібліотеки за кордон (Польща, США, РФ, Канада).

Члени НТШ-Донецьк за 1999-2000 р. побували з творчими і науковими поїздками в ряді країн. Зокрема США і Польщі по про-грамі розвитку «Мозкових центрів» в Україні, Бельгії, Канаді, Росії та ін. Налагоджені контакти з науковцями Росії та Польщі, які до-сліджують українську проблематику (Ростов-на-Дону, Краснодар, Варшава, Краків).
Отже, є всі підстави вважати, що період 01.10.99-01.10.02 був для регіонального відділення НТШ-Донецьк періодом стабільного і успішного розвитку, утвердження організації, активного творчого процесу. НТШ стає одним із суттєвих факторів впливу в сучасному українському суспільстві.


КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
На Донбасі відзначають 140 років В.Вернадського

2003 рік - 70 років від голодомору

“Особливості регуляторної політики у сфері ІКТ в Україні”

Діяльність Донецького відділення Наукового товариства ім. Шевченка

Як будували і будують нову українську армію

Науковий погляд на Махновський рух

Нове число аналітичного журналу "Схід"

Війна як філософська проблема

ДОНЕЦЬК СЬОГОДНІ

Хто заселяв і освоював Донбас?

ОПИТУВАННЯ

Чи доцільно, на Вашу думку, розвивати в Україні ядерну енергетику і будувати нові енергоблоки?