Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
У кожної людини є право на нашу думку

 Головна >  Економіка >  Макроекономіка


РУБРИКА>Макроекономіка

Дата останнього оновлення: 25.07.2023


 версія для друку

12.06.2023 09:44
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

Нове число "Донецького вісника НТШ"ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY
ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИК

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКАМОВА

т. 16Донецьк, 2007
Український культурологічний центр
Східний видавничий дім

Засновано в 2001 р.
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с.

Вісник містить матеріали березневої наукової конференції НТШ-Донбас 2007 року. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку та Слов’янську.


Редакційна колегія:
д.т.н., проф. В. Білецький (відповідальний редактор);
д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.16);
Г. Монастирецька (технічний редактор).


Члени редакційної колегії:
д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;
д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;
д.філол.н., проф. В. Соболь; д.філол.н., проф. М. Ткачук;
д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О. Галич;
д.філол.н., проф. Н. Заверталюк;
д.філол.н. В. Просалова.


Донецьке відділення НТШ, 2007
Український культурологічний центр, 2007

Наукове видання
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.16)


Набір і комп’ютерна верстка А. Лисенко
Коректор і редактор Ж. Краснобаєва-ЧорнаПідп. до друку 20.05.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,2
Обл.-вид. арк. 12,5. Наклад 150 прим. Зам. 3-05.
Східний видавничий дім
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45
тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80
e-mail: [email protected]
ЗМІСТ

Анатолій Загнітко. СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ
ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС: РИТОРИКА І СИНТАКСИС .......................... 5
Віталій Радчук. ФУНКЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ ............................................. 20
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко.
ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ПРИЙМЕННИКІВ
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ МЕТИ .......................................................................... 38
Віра Познанська. ПРІЗВИЩА З СУФІКСОМ -К-О
В АНТРОПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ ......................................................... 62
Наталя Тесленко. ЗНАЧЕННЯ АБО МОВНИЙ СМИСЛ
У РОЗРІЗІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ СЕМАНТИКИ .................................... 68
Лариса Загнітко. ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ .............. 85
Вікторія Ригованова. АВТОРИЗАЦІЯ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ .................................................................... 94
Наталія Сафонова. СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ КОМПОНЕНТИ КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ ДРАМАТУРГІЧНОГО ДИСКУРСУ .................................................... 101
Галина Тищенко. ПЕРФОРМАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ........... 114
Наталія Івкова. СЕГМЕНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗРИВУ ВНУТРІШНЬОРЕЧЕННЄВИХ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ........ 120
Наталія Лешкова. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМИ
В ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ ............................ 128
Тетяна Марченко. КОРЕЛЯЦІЯ ВАЛЕНТНОСТІ ПРЕДИКАТА Й СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ ..................................... 134
Тетяна Радіонова. ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ
АКЦЕНТУАЛЬНОЇ НЕРІВНОПРАВНОСТІ ОДНОРІДНИХ
ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ................................................................................ 142
Ольга Пуніна. МОВНОЕТИКЕТНІ ОДИНИЦІ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИБАЧЕННЯ В ЕПІСТОЛЯРІЮ ПИСЬМЕННИКІВ ХХ СТ. ................................................................... 149
Марина Михальченко. ДО ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІЮ
ОЦІНКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕКСТІ ........................................................ 156
Ольга Шевчук. ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ) ..................................................... 163
Ганна Монастирецька. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАТОРІВ ОПТАТИВНОСТІ ............................. 169
Дмитро Горбачук, Олександр Зубарєв.
РУСИФІКАТОРСЬКА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
У 70-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ ....................................................... 175
Оксана Сушко. ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО
ПОЛЯ ЯК ЗАСОБУ ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У ФРАЗЕОЛОГІЇ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ............................................... 189
Тетяна Єщенко, Наталя Дмитрієва.
СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ (на матеріалі української поезії
кінця ХХ століття) .................................................................................. 194
Тетяна Полякова. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ
МОЖЛИВОСТІ СЛІВ-СИМВОЛІВ У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ
ЯРА СЛАВУТИЧА ................................................................................. 207
Лариса Тищенко. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ
ПІВДЕННОСЛО-БОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК ....................................... 212

ПОВІДОМЛЕННЯ
Володимир Білецький. МОВНО-КУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ
СХІДНОЇ УКРАЇНИ ............................................................................... 219

РЕЦЕНЗІЇ
Анатолій Загнітко, Ганна Монастирецька. ГРАМАТИКА
ЯК ЄДНІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОГО І ПОТЕНЦІЙНОГО
(Ремчукова Е.М. Креативный потенциал русской грамматики:
Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 329 с.) ............................... 237
КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Беседа генерального директора ЦСЭИ Диаматик Гребенчука Ю.Л. с Директором Центра информации и документации НАТО Мишелем Дюре.

Нова книга про голод 1946-1947 рр. на Донбасі.

Нова книжка з Європейської інтеграції

— "Універсальний літературний словник-довідник".

Нефть или демократия

АНАТОЛІЙ СЛОБОДЯН, ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА „УКРЗАЛІЗНИЦІ”): ЗАЛІЗНИЦЯ НЕ МОЖЕ І НЕ БУДЕ НІКОГО ПЕРЕВОЗИТИ ЗАДАРМА

Долги правительства Януковича придется отдавать

Нове число аналітичного фахового журналу "Схід"

Беседа генерального директора ЦСЭИ Диаматик Гребенчука Ю.Л. и чрезвычайного и полномочного Посла Королевства Нидерландов в Украине г. Рона Келлера.

Коллектив Одесского морского торгового порта принял обращение в адрес президента Украины, премьер-министра Украины

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
26%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів