Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
Міжнародний центр перспективних досліджень

e-mail:   пароль:
Факти мають той недолік, що їх надто багато.

 Головна >  Суспільство >  Комунікації
Проект політичної реформи

За підтримки АМР США

www.politdumka.kiev.ua

Y2006 — рік української книжки в Україні.

Интернет-журнал "Кiевскiй Телеграфъ"

Дитячі Будинки УкраїниРадіоп'єси
РУБРИКА>Комунікації

Дата останнього оновлення: 18.08.2007


 версія для друку

01.09.2007 13:59
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

Нове число аналітичного журналу "Схід"СХІД №4 (82) липень-серпень 2007

НАШІ ІНТЕРВ’Ю
Від першої особи: президент Світового
Конґресу Українців Аскольд Лозинський .................... 3

ЕКОНОМІКА
Микола Белопольський,
Аболмажид Масуд Каббллу Правові форми
й економічний зміст процесів концентрації
промислового капіталу ....................................................... 6
Олег Кленін Проблеми підвищення інноваційно-
інвестиційної активності промислового
сектора регіону (на прикладі Донецької області) ...... 11
Володимир Несвіт
Бюджетування фінансово-господарської
діяльності акціонерного товариства .............................. 15
Олена Логачова Механізм формування
національного плану розподілу квот
на викиди парникових газів .............................................. 18
Ганна Булкот Методичні і теоретичні основи
аналізу підприємств-банкрутів у контексті сучасних
систем правового регулювання економіки .................. 22
Абубакар Абуслкасим Оденат
Удосконалення методики аналізу оборотних
коштів промислового підприємства .............................. 27
Наталія Чечетова Ризики банківського
фінансування підприємств Центрального регіону ..... 30
Володимир Ланговий Управління відтворенням
техніко-технологічної бази вугільних підприємств ...... 34
Артем Ягмурджі Проблеми діяльності корпора-
тивних структур у металургійному комплексі ............... 37
Олександр Хотомлянський, Тамара Дерев'янко
Вплив навчання та розвитку персоналу
на показники фінансового стану підприємства ......... 41
Олексій Цурік Тенденції розвитку системи
корпоративного управління ............................................... 46
Андрій Данилюк Особливості сучасної системи
мотивації трудової активності працівників ................... 50
Лариса Гонтаржевська Сучасні тенденції та
перспективи міжнародної туристичної діяльності ..... 53

ІСТОРІЯ
Лілія Шологон Епістолярна та публіцистична
спадщина Івана Франка як джерело до вивчення
національно-культурного життя українців Галичини
другої половини ХІХ - початку ХХ ст. ................................ 58
Світлана Шилова Російсько-німецькі
взаємовідносини у 90-х рр. ХХ ст. ................................... 62
Наталя Романцова Князь Д.Вишневецький -
козак Байда: наукова дискусія з проблеми ................. 66
Вадим Коробка Участь міської громадськості
Катеринославської губернії в підготовці проекту
городового положення 1870 року .................................. 69
Олена Кубракова Європейські ліберальні
організації: історія діяльності та інституціалізації
у кінці ХХ - початку ХХІ ст. ................................................... 74

ЮВІЛЕЇ
До 70-річчя Валентина Миколайовича Гончарова
С.І. Радомський .................................................................. 81
№ 4 (82) JULY-AUGUST 2007

INTERVIEW
From first person: President of World
Ukrainians Congress Askold Lozinsky ........................ 3

ECONOMICS
Mykola Belopol's' kyj, Abolmazhid Masud Kabbllu
Legal forms and economic content of the process
of industrial capital concentration ................................... 6
Oleg Klenin The problems of increase of
innovation-investment activities of industrial sector
of the region (by the example of Donetsk region) ........ 11
Volodymyr Nesvit Budgeting of financial -
economic activities of a joint-stock company .............. 15
Olena Logachiova Mechanism of formation
of national plan of quotas' distribution concerning
gushing out of hothouse gases ..................................... 18
Hanna Bulkot Methodological of the base
theoretical analysis of the bankrupt enterprises
in the contexts of the modern systems
of the law economic regulation ...................................... 22
Abubakar Abuslkasim Odenat
Improvement of methods of analysis of circulating
capital of an industrial enterprise .................................. 27
Nataliya Chechetova Bank financing risks
of the enterprises of Central region .............................. 30
Volodimir Langovyy Management of reproduction
of technical and technological bases
of mining enterprises ........................................................ 34
Artem Yagmurdgi The problems of activities of
corporative structures in a metallurgical complex ...... 37
Olexander Khotomlyans’kij, Tamara Derev’yanko
Influence of studies and development of personnel
on the indices of financial state of an enterprise ......... 41
Olexij Tsurik Tendencies of development
of the system of corporative management .................. 46
Andrij Danylyuk The peculiarities of the modern
system of motivation of labor activity of workers .......... 50
Larysa Gontarzhevs'ka Modern tendencies
and prospects of international tourist activity .............. 53

HISTORY
Liliya Shologon Ivan Franko's epistolary and
publicistic heritage as the source of studying
national and cultural life of the Halychyna
Ukrainians in the second half of the XIXth -
the beginning of the XXth centuries ............................... 58
Svitlana Shylova Russian - German relations
in the 90-ies of the XXth century ..................................... 62
Natalya Romantsova The Prince D. Vyshnevetskyj -
the Cossack Baida: scientific discussion
of the problem ................................................................... 66
Vadym Korobka The participation of the city com-
munity of the Katerynoslav province in the prepara-
tion of the project of the City Code in 1870 .................... 69
Olena Kubrakova The European liberal organizations:
the history of their activities and institutialization in the
end of the XXth - the beginning of the XXIst centuries .... 74

JUBILEES
To the 70th anniversary of V. M. Goncharov.
S.I. Radoms'kyj ................................................................... 81КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
Нова книга про голод 1946-1947 рр. на Донбасі.

Нова книжка з Європейської інтеграції

— "Універсальний літературний словник-довідник".

Нефть или демократия

«ПОЛИТИЧЕСКИЙ МИНИСТР» ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ ДЕЗЕРТИРОВАЛ С РАБОЧЕГО МЕСТА. Вместо выполнения требований премьер-министра о чёткой работе, он митингует и кликушествует.

Долги правительства Януковича придется отдавать

Нове число аналітичного фахового журналу "Схід"

Крымская трагедия: Министр Нестор Шуфрич достойно выдержал первый экзамен. Лже-лидеры транспортной отрасли ожидаемо опрохвостились!

Семінар ЗМІ проти ТЕРОРИЗМУ і ЕКСТРЕМІЗМУ.

“ ЗМІ проти екстремізму і тероризму”

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
26%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів