Intellect.Org.UA Intellect.Org.UA
"Мозкові центри" в США

e-mail:   пароль:
Вони вірять, що подія дійсно мала місце, якщо про це надруковано великими чорними літерами; плутають правду з кеглем 12.

 Головна
Проект політичної реформи

За підтримки АМР СШАрабочее зеркало серф казино

www.politdumka.kiev.ua

Y2006 — рік української книжки в Україні.

Интернет-журнал "Кiевскiй Телеграфъ"

Дитячі Будинки УкраїниРадіоп'єси

ГОЛОВНІ РУБРИКИ версія для друку

12.06.2007 09:44
Наукове товариство ім. Шевченка. Донецьке відділення.

Нове число "Донецького вісника НТШ"ДОНЕЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА
DONETSK COMPARTMENT of SHEVCHENKO SCIENTIFIC SOCIETY рабочее зеркало серф казино
ДОНЕЦЬКИЙ

ВІСНИК

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ім. ШЕВЧЕНКА рабочее зеркало серф казиноМОВА

т. 16 рабочее зеркало серф казинорабочее зеркало серф казиноДонецьк, 2007
Український культурологічний центр
Східний видавничий дім

Засновано в 2001 р.
Д-67 Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т.16 – Донецьк: Східний видавничий дім. – 2007. – 240 с.

Вісник містить матеріали березневої наукової конференції НТШ-Донбас 2007 року. Доповіді і повідомлення стосуються проблем мовознавства. Секція конференції працювала у Донецьку та Слов’янську.


Редакційна колегія:
д.т.н., проф. В. Білецький (відповідальний редактор);
д.філол.н., проф. А. Загнітко (головний редактор т.16);
Г. Монастирецька (технічний редактор).


Члени редакційної колегії:
д.філол.н., проф. А. Поповський; д.філол.н., проф. В. Чабаненко;
д.філол.н., проф. В. Каліущенко; д.філол.н., проф. М. Коломієць;
д.філол.н., проф. В. Соболь; д.філол.н., проф. М. Ткачук;
д.філол.н., проф. В. Федоров; д.філол.н., проф. О. Галич;
д.філол.н., проф. Н. Заверталюк;
д.філол.н. В. Просалова.


Донецьке відділення НТШ, 2007
Український культурологічний центр, 2007

Наукове видання
ДОНЕЦЬКИЙ ВІСНИК НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА (т.16)


Набір і комп’ютерна верстка А. Лисенко
Коректор і редактор Ж. Краснобаєва-Чорна рабочее зеркало серф казиноПідп. до друку 20.05.2007. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.
Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк різографний. Ум. друк. арк. 15,2
Обл.-вид. арк. 12,5. Наклад 150 прим. Зам. 3-05.
Східний видавничий дім
83086, м. Донецьк, вул. Артема, 45
тел/факс (062) 338-06-97, 337-04-80
e-mail: svd@stels.net
ЗМІСТ

Анатолій Загнітко. СУЧАСНИЙ ПОЛІТИЧНИЙ
ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС: РИТОРИКА І СИНТАКСИС .......................... 5
Віталій Радчук. ФУНКЦІЇ ПЕРЕКЛАДУ ............................................. 20
Анатолій Загнітко, Надія Загнітко.
ЗАКОНОМІРНОСТІ СПОЛУЧУВАНОСТІ ПРИЙМЕННИКІВ
ЗІ ЗНАЧЕННЯМ МЕТИ .......................................................................... 38
Віра Познанська. ПРІЗВИЩА З СУФІКСОМ -К-О
В АНТРОПОНІМІЇ ДОНЕЧЧИНИ ......................................................... 62
Наталя Тесленко. ЗНАЧЕННЯ АБО МОВНИЙ СМИСЛ
У РОЗРІЗІ ЗАЙМЕННИКОВОЇ СЕМАНТИКИ .................................... 68
Лариса Загнітко. ЗВЕРТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ: ФОРМАЛЬНО-ГРАМАТИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ВИЯВИ .............. 85
Вікторія Ригованова. АВТОРИЗАЦІЯ В АСПЕКТІ СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ТЕОРІЙ .................................................................... 94
Наталія Сафонова. СЕМАНТИЧНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ КОМПОНЕНТИ КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ ДРАМАТУРГІЧНОГО ДИСКУРСУ .................................................... 101
Галина Тищенко. ПЕРФОРМАТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ: ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ ТА КЛАСИФІКАЦІЙНІ ОЗНАКИ ........... 114
Наталія Івкова. СЕГМЕНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗРИВУ ВНУТРІШНЬОРЕЧЕННЄВИХ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ........ 120
Наталія Лешкова. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕМИ
В ДЕТЕРМІНАНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕННЯХ ............................ 128
Тетяна Марченко. КОРЕЛЯЦІЯ ВАЛЕНТНОСТІ ПРЕДИКАТА Й СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ ..................................... 134
Тетяна Радіонова. ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ
АКЦЕНТУАЛЬНОЇ НЕРІВНОПРАВНОСТІ ОДНОРІДНИХ
ЧЛЕНІВ РЕЧЕННЯ ................................................................................ 142
Ольга Пуніна. МОВНОЕТИКЕТНІ ОДИНИЦІ
НА ПОЗНАЧЕННЯ ВИБАЧЕННЯ В ЕПІСТОЛЯРІЮ ПИСЬМЕННИКІВ ХХ СТ. ................................................................... 149
Марина Михальченко. ДО ПИТАННЯ ПРО КАТЕГОРІЮ
ОЦІНКИ ТА ЇЇ МІСЦЕ В ТЕКСТІ ........................................................ 156
Ольга Шевчук. ПРОБЛЕМА ДВОМОВНОСТІ В УКРАЇНІ (СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ) ..................................................... 163
Ганна Монастирецька. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАТОРІВ ОПТАТИВНОСТІ ............................. 169
Дмитро Горбачук, Олександр Зубарєв.
РУСИФІКАТОРСЬКА МОВНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
У 70-80-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ ....................................................... 175
Оксана Сушко. ВИВЧЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОГО
ПОЛЯ ЯК ЗАСОБУ ВТІЛЕННЯ ІДЕЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
У ФРАЗЕОЛОГІЇ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ............................................... 189
Тетяна Єщенко, Наталя Дмитрієва.
СИНЕСТЕЗІЯ ЯК ФЕНОМЕН ПСИХОЛІНГВІСТИКИ
ТА КУЛЬТУРОЛОГІЇ (на матеріалі української поезії
кінця ХХ століття) .................................................................................. 194
Тетяна Полякова. ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ
МОЖЛИВОСТІ СЛІВ-СИМВОЛІВ У ПОЕТИЧНІЙ МОВІ
ЯРА СЛАВУТИЧА ................................................................................. 207
Лариса Тищенко. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОСТОРОВОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПОБУТОВОЇ ЛЕКСИКИ
ПІВДЕННОСЛО-БОЖАНСЬКИХ ГОВІРОК ....................................... 212

ПОВІДОМЛЕННЯ
Володимир Білецький. МОВНО-КУЛЬТУРНЕ ПОЛЕ
СХІДНОЇ УКРАЇНИ ............................................................................... 219

РЕЦЕНЗІЇ
Анатолій Загнітко, Ганна Монастирецька. ГРАМАТИКА
ЯК ЄДНІСТЬ РЕАЛІЗОВАНОГО І ПОТЕНЦІЙНОГО
(Ремчукова Е.М. Креативный потенциал русской грамматики:
Монография. – М.: Изд-во РУДН, 2005. – 329 с.) ............................... 237
КОМЕНТАРІ

 Коментарів поки що немає
НОВИНИ
SOS!!! МIЖНАРОДНА БЕЗСТРОКОВА МЕДIА-АКЦIЯ "НАБАТ- ЗАХИСТИ КУЛЬТУРУ В УКРАЇНІ!!!"

Київська мерія закриває останню книгарню на Хрещатику!

25 жовтня 2007 р. у Харківському національному університеті ім.В.Н.Каразіна відбулась Міжнародна науково практична конференція “ЗМІ проти екстремізму і тероризму. Евроатлантичний підхід”.

Дискусія «Вибори-2007: як спрацювали соціологи?»

Нове число аналітичного журналу "Схід"

Засідання “Елітарної світлиці”

Міжнародна науково – практична конференція

Український переклад книжки відомого історика Андреаса Капелера "Мала історія України"

ЗМІ проти екстремізму і тероризму. Євроатлантичний підхід

Выборы-2007 и транспорт: ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ.Неожиданностей не произошло. Часть 1.

ОПИТУВАННЯ

Які джерела інформації Ви вважаєте найоб’єктивнішими:

українські телеканали
21%
російські телеканали
7%
радіо
6%
українські газети
12%
російські газети
2%
українські інтернет-сайти
26%
російські інтернет-сайти
7%
інші закордонні інтернет-сайти
14%
чутки
5%
Запропонувати
Архів